กองคลัง

กฎหมายและระเบียบที่น่ารู้ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบเดือน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี

นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายสถิติการคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางมุทิตา วันดี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสุกัญญา การินทร์
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

นางพิมลรัตน์ นัยนวล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางธิดารัตน์ ชุมแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกันทิมา ศักดิ์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอุบลวรรณ ไตรทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพิมพ์นิภา จักรวุฒิตรีสิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวภารัชฎา ภาพสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นางสาวปวีณรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางไพจิตร พงษ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชญานี เกิดกอบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวทัญญู พุทธคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกรองกาญจน์ หงส์สามารถ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุมาลี คัลชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุรีย์พรรณ พรหมมาศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางวารุณี ไหว้พรหม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุนทรี มุสะกะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวธนัชชญาน์ อนุกูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา โพธิ์พุ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุธาสินี คำแน่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน