กองกิจการพาณิชย์


นางศิริมา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์
ฝ่ายกิจการพาณิชย์ ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์ ฝ่ายกิจการขนส่ง

นางศักดิ์ชัย กงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์

นางกมลเนตร ดีมาก

หัวหน้าฝ่ายจัดหาผลประโยชน์

นายนิรันดร์ ชูจิต

หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง

นางสาวเมทิณี สุรศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสิรภัทร วิเศษประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมเกียรติฯ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายกิจญาณ ลิพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวัชรี ทองมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสิริวาริน สีหา
นิติกรปฏิบัติการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

นางกัญภร หาริตะวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรพิมล มาสู่
นิติกรชำนาญการ
จ่าเอกวีรภัทร์ สกุลทิพย์ไกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก)
จังหวัดอุบลราชธานี

นางจิดาภา ศรีเข้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอารียา จารุจิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน