สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยกับงานวินิจฉัย กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับงานวินิจฉัย อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาฯ การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานเลขา งานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้การเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


นายนิรันดร์ ศุภศร
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหารฝ่ายกิจการสภาฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางศรีประไพ ชัยตระกูลธนสาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

นายธิติพัทธ์ จิตต์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

นางสาววีรียา ทิพากรวิศิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปฏิญญา สีนอเพีย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางดวงแข ไขแสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกิ่งแก้ว คานเขต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวภัทรภร ไกยะวินิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนิตยา คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg
นางสาวเมทิณี สุรศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสาริศา บังศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกอมรินทร์ ศรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชาวลิตร สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรสริน พานสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชิดชัย จันทะพา
คนสวน