สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการ งานการดำเนินคดีอาญา งานการดำเนินคดีแพ่ง งานการดำเนินการคดีปกครอง งานการเลือกตั้ง งานเวรยามรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการสารบรรณกลางของ อบจ. งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการควบคุมการใช้ยานพาหนะกลาง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


นายจักณรินทร์ โจมหาร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายนิติการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวิษกร เคนประคอง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศรันยา ทุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางกชพร โสดาพรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางธัญญพัทธ์ ดวงปากดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชนัญชิดา สะวานนท์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวภัทรภร ไกยะวินิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกิติพัฒน์ หล้าคำแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเลิศชาย บุญประชม
นิติกรชำนาญการ

นางนฤมล สีหะนันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายศรชัย แสงทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวสาวิตรี ดวงศรี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวณิชชา ศิริพงษ์ไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพัฒนศักดิ์ ทิสานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวเพ็ญประภา รักวิจิตร์
นิติกรปฏิบัติการ

นางกัญญณัช ป้องสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภัคลดานันท์ ฐานุสิริโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ

นายเอกพงษ์ สีลาไหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางเพชรมณี จันทร์ส่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภิญญดา ทักทาย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

นางสุนทร อินทสิทธิ์
นักการ

นายนิธิทัศน์ จันทร์หอม
พนักงานขับรถยนต์